Kindori

ทักษะที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องมี

Kindori

Creativity and Innovation

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ

Critical Thinking and Problem Solving

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

Collaboration, Teamwork and Leadership

ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Communication Information and Media Literacy

ทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ

Cross-cultural Understanding

ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

Computing and ICT Literacy

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี

Career and Learning
Skills

ทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้

Compassion

ความเมตตากรุณา
และคุณธรรม
สำนักพิมพ์ I.S. Practical ได้จัดทำหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ไปจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย โดนอาจารย์ และติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่สมวัย
วัยเตรียมอนุบาล ผู้ปกครองสามารถฝึกลูกให้มีทักษะพื้นฐานในเรื่องต่างๆ เช่น ฝึกการจับดินสอ ขีดเขียน ระบายสี สอนลูกให้รู้จักนับเลข 1-10 ท่อง ก-ฮ A-Z รู้จักชื่อสี 2-3 สี ให้ลูกมีโอกาสได้เล่นหรือทำกิจกรรมที่ได้ใช้มือบ่อยๆ โดยสามารถทำให้เป็นการผสมระหว่างการฝึกกับการเล่น ไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดจริงจัง ถือเป็นการปูพื้นฐานให้ลูกได้รู้จักสิ่งเหล่านี้ไว้นั่นเอง
ในวัยนี้ ผู้ปกครองควรฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ให้กับลูก เช่น ด้านสังคม (เช่น รับประทานอาหารเอง เล่นร่วมกับเด็กคนอื่นได้) ด้านอารมณ์ (แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์) ด้านร่างกาย (เช่น กระโดดขาเดียวได้ ยืนขาเดียวได้) ด้านสติปัญญา (เช่น ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รู้จักระยะทาง) และด้านภาษา (รู้จักคำศัพท์มากขึ้น)
เด็กในวัยนี้จะเริ่มมีรูปร่างสูงและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้ลูกได้เล่นกีฬาและเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรฝึกฝนให้ลูกเขียนตัวหนังสือได้ถูกต้องครบถ้วน บอกวันที่และเวลา เปรียบเทียบขนาดของสิ่งของ รวมถึงบวก-ลบเลขแบบง่ายๆ ไปจนถึงขั้นซับซ้อนมากขึ้นได้
ผู้ปกครองควรฝึกฝนให้ลูกเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล ส่งเสริมการอ่าน รับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และรับฟังผู้อื่นมากขึ้น ในวัยนี้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องการคูณและการหาร ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง

– Our Products –

– ARTICLES –

บทความที่น่าสนใจ

Kindori

เฉลยแบบฝึกหัด